"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej" - Janusz Korczak

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie

Szkoła publiczna

warmińsko-mazurskie

ostródzki

Dąbrówno

ul.Powstańców 2

Dąbrówno

14-120

tel. 89 6474078
fax 89 6474500

Alojzy Lech Kurowski
89 6474078
89 6474500

Beata Bojarowska
89 6474078
89 6474500

Krystyna Rejniak
89 6474087 (16)

Dorota Kaliszczak
89 6474078
89 6474500

Nasze gimnazjum jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówno, natomiast sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium w Olsztynie.
Szkoła istnieje od 1999 r. Do chwili obecnej nasze mury opuściło 838 absolwentów. Od początku powstania gimnazjum dyrektorem jest Alojzy Lech Kurowski. Grono pedagogiczne liczy 19 nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje i dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. Dwunastu z nich to nauczyciele posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, siedmiu mianowanego i jeden kontraktowego.
Do naszej szkoły aktualnie uczęszcza 130 uczniów, uczących się w sześciu oddziałach w systemie jednozmianowym. Zajęcia odbywają się w godz. od 8.30 do 14.45. Uczniowie dowożeni są środkami komunikacji publicznej a także gimbusem gminnym z 17 miejscowości. W chwili obecnej dowożonych jest 106 gimnazjalistów. Mają do dyspozycji 12 sal lekcyjnych przystosowanych do wieku i potrzeb uczniów , wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, w tym pracownię językową i komputerową wyposażoną w tablicę interaktywną. Młodzież może korzystać z biblioteki szkolnej, która stanowi centrum multimedialne, zaopatrzonej
w bogaty księgozbiór.
Wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem cieszą się projekty o charakterze edukacyjnym: „Szansa na lepszą przyszłość”, „ Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum”, „ Za rękę z Einsteinem” oraz konkursy wiedzy, muzyczne, plastyczne, zawody sportowe, konkursy ppoż, o ruchu drogowym, profilaktyczne.
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą. Młodzież gimnazjalna ma zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego
i konsultacje z psychologiem. Ogromnym wsparciem przy organizacji i prowadzeniu imprez o charakterze społecznym są nasi wolontari